Sekretesspolicy för tillägg

Denna integritetspolicy publicerades den 14.03.2024
Denna integritetspolicy beskriver hur Addovation samlar in och hanterar personuppgifter i vår verksamhet, som personuppgiftsansvarig. Vidare beskrivs varför vi behandlar personuppgifter, kategorier av personuppgifter och vilka rättigheter du har.

Vilka är vi?
Addovation är ett nordiskt IT-företag. Vi är engagerade i att tillhandahålla hållbara affärslösningar och innovation som hjälper företag att växa. Vi är fast beslutna att leverera långsiktigt värde och har ett genuint engagemang för våra kunder och deras verksamhet.

Företagets huvudkontor ligger i Drammen i Norge, och våra dotterbolag är baserade i Sverige, Finland och Sri Lanka. Huvudkontorets registrerade adress är Engene 22, 3015 Drammen, Norge.

Denna sekretesspolicy omfattar hanteringen av personuppgifter för alla företag i Addovation-koncernen, som omfattas av samma policyer och skyldigheter. 

För ytterligare frågor om Addovations behandling av personuppgifter, vänligen kontakta Addovation på dataprotection@addovation.com eller:

Addovation AS, org. nr. Nr 992564113
Engene 22, 3015 Drammen, Norge

Addovation Sweden AB, org. Nr 559055-2591:
Vaggerydsgatan 1, 4 TR, 553 30 Jönköping, Sverige

Addovation Finland
Iirislahdentie 16A, 02230 Espoo Finland

Addovation (Pvt) Ltd
Addovation (Pvt) Ltd, nivå 5, 370, Highlevel Road, Pannipitiya, Sri Lanka

Hur säkerställer Addovation en god integritet?
På Addovation fokuserar vi på skyddet av dina personuppgifter och strävar alltid efter ett högt dataskydd. Detta gäller oavsett om vi behandlar personuppgifter för egen räkning (Addovation är personuppgiftsansvarig) eller för andras räkning, t.ex. våra kunders (Addovation är personuppgiftsbiträde). Detta innebär att vi är personuppgiftsansvariga:

 • Säkerställer att personuppgifter endast behandlas för lagliga ändamål och raderas när det inte längre finns något syfte och är nödvändigt för att informationen ska lagras.
 • Säkerställa att vi har en rättslig grund för att behandla personuppgifter.
 • När du kontaktar oss får du information om hur dina personuppgifter behandlas, i vilket syfte och information om dina rättigheter.
 • Se till att dina personuppgifter skyddas på ett adekvat sätt oavsett var i världen de behandlas.
 • När vi överför personuppgifter till andra säkerställer vi att vi har ett etablerat avtalsförhållande med de parter som vi delar dina personuppgifter med.
 • Våra medarbetare är välinformerade om lagstiftningen kring behandling av personuppgifter och vikten av sekretess kring dina personuppgifter.
 • Addovation vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska informationssäkerhetsåtgärder för att förhindra och begränsa risker som är förknippade med behandlingen av personuppgifter, såsom att förhindra obehörig åtkomst, missbruk, ändring och förstörelse. Endast behörig personal som omfattas av tystnadsplikt har tillgång till personuppgifter.

När samlar vi in personuppgifter om dig?

 • När du kommunicerar med oss via skriftlig korrespondens, telefon, sociala medier eller via våra webbplatser.
 • I situationer där du använder våra lösningar.
 • Vid ingående av avtal, oavsett om det är med anställda, kunder, partners eller leverantörer.
 • När vi samlar in personuppgifter från andra legitima källor, Addovations marknadsföringspartners, offentliga källor eller sociala nätverk. Vi behandlar endast dessa personuppgifter om du har gett ditt samtycke till att vi delar dina personuppgifter med andra.
 • Vi kan samla in personuppgifter till följd av ett berättigat intresse som vi har, så länge vårt intresse inte åsidosätts av dina integritetsintressen. Innan vi samlar in uppgifter ser vi till att det görs en bedömning av om det finns ett berättigat intresse som väger tyngre än dina grundläggande fri- och rättigheter.

Varför behandlar vi personuppgifter?
Addovation behandlar personuppgifter för följande ändamål:

Syftet med behandlingenPersonuppgifter som vi samlar inGrund för bearbetning
Administrera avtalsförhållanden, inklusive: Utföra avtalsenliga skyldigheter såsom orderbekräftelse, licensuppgifter, fakturor, påminnelser och liknande. Meddela dig om eventuella störningar i våra tjänster (systemmeddelanden). Skicka information till dig om de produkter och tjänster som du har köpt från oss. Skicka information om webbseminarier eller andra kurser. Ge dig tillgång till och tjänster relaterade till förhandsgranskning av Addovation-produkter. Ge tillgång till vår Customer Care Portal.Kontakta dig för att genomföra undersökningar om din åsikt om våra produkter och tjänster. Dessutom används uppgifterna för att göra det möjligt för företaget att erbjuda dig anpassade specialerbjudanden som kund. Upptäcka, förhindra eller mildra säkerhetshot samt utföra underhåll och felsökningPersonuppgifter som vi samlar in är normalt kontaktinformation, såsom namn, adress, titel, e-post och telefonnummer. I samband med att vi interagerar med våra kunder kan vi också samla in feedback, kommentarer och frågor som vi har fått från dig i samband med tjänsterelaterad kommunikation och aktiviteter, såsom möten, telefonsamtal, dokument och e-post. Vi behandlar personuppgifter för att fullgöra ett avtal, jfr artikel 6 (b) i den allmänna dataskyddsförordningen. Vår behandling kan också grunda sig på en rättslig förpliktelse, jfr artikel 6 (c) i den allmänna dataskyddsförordningen. Detta kommer typiskt sett att vara för att följa bestämmelserna i bokföringslagen. Vår behandling kan också grunda sig på ett berättigat intresse, jfr artikel 6 (f) i den allmänna dataskyddsförordningen. I sådana fall har vi bedömt om de berättigade intressen som vi eftersträvar står i konflikt med den registrerades intressen eller grundläggande rättigheter och friheter.  
Marknadsföring, inklusive: Utföra direktförsäljningsaktiviteter. Förse dig med innehåll och information om ett webbinarium eller evenemang som du deltog i. Skicka marknadsföringskommunikation som du har begärt. Dessa kan innehålla information om våra produkter och tjänster, evenemang, aktiviteter och kampanjer för våra dotterbolags produkter och tjänster. Dessa meddelanden är prenumerationsbaserade och kräver ditt samtycke. Marknadsföringsmaterial kan skickas till dig som kund, baserat på antingen uttryckligt samtycke eller som ett resultat av en intresseavvägning som gjorts av företaget.Personuppgifter som vi samlar in är normalt kontaktuppgifter, såsom namn, adress, titel, e-post och telefonnummer.Vår behandling baseras vanligtvis på ett legitimt intresse, jfr artikel 6 (f) i den allmänna dataskyddsförordningen. I sådana fall har vi bedömt om de berättigade intressen som vi eftersträvar står i konflikt med den registrerades intressen eller grundläggande rättigheter och friheter. Vår behandling kan också baseras på samtycke som du har gett, jfr artikel 6 (a) i den allmänna dataskyddsförordningen, All behandling som baseras på samtycke kan avslutas genom att den registrerade återkallar sitt samtycke. Detta kan göras när som helst och utan förklaring genom att kontakta dataprotection@addovation.com.
Kundtjänst, inklusive; Svara på ett "Kontakta mig" eller andra webbformulär som du har fyllt i på en av våra Addovation-webbplatser. Följa upp inkommande förfrågningar (kund, support, e-post, chattar eller telefonsamtal).Personuppgifter som vi samlar in är normalt kontaktinformation, såsom namn, adress, titel, e-post och telefonnummer. Vi kan också samla in feedback, kommentarer och frågor som du har fått från dig i samband med tjänsterelaterad kommunikation och aktiviteter, till exempel möten, telefonsamtal, dokument och e-post.Vår behandling baseras vanligtvis på ett legitimt intresse, jfr artikel 6 (f) i den allmänna dataskyddsförordningen. I sådana fall har vi bedömt om de berättigade intressen som vi eftersträvar står i konflikt med den registrerades intressen eller grundläggande rättigheter och friheter. Vår behandling kan också grunda sig på samtycke som du har lämnat, jfr artikel 6 a i dataskyddsförordningen, Behandlingen kan också grunda sig på fullgörandet av ett avtal eller genomförandet av åtgärder innan ett avtal ingås, jfr artikel 6 b i dataskyddsförordningen.
Sökande, inklusive: Addovation behandlar personuppgifter i samband med rekryteringsprocesser och behandling av jobbansökningar. Genomföra intervjuer, inklusive kalla referenser. Vid rekrytering raderar vi personuppgifter som lämnats till oss så snart rekryteringsprocessen har avslutats, om inte annat överenskommits med dig.Personuppgifter som du lämnar i ansökningsprocessen, t.ex. kontaktuppgifter, CV, intyg, examensbevis och ansökan. Vi kan också samla in information från referenser.Vi behandlar personuppgifter för att genomföra åtgärder innan ett avtal ingås, jfr artikel 6 (b) i dataskyddsförordningen. Om vi gör egna undersökningar utöver detta, t.ex. kontaktar någon som har utfärdat ett certifikat, är vår grund för att behandla sådana undersökningar dataskyddsförordningens artikel 6 (f) berättigat intresse.
PartnerPersonuppgifter som vi samlar in är normalt kontaktuppgifter, såsom namn, adress, titel, e-post och telefonnummer.Vi behandlar personuppgifter för att fullgöra ett avtal, jfr artikel 6 (b) i den allmänna dataskyddsförordningen.
SäljarePersonuppgifter som vi samlar in är normalt kontaktuppgifter, såsom namn, adress, titel, e-post och telefonnummer.Vi behandlar personuppgifter för att fullgöra ett avtal, jfr artikel 6 (b) i den allmänna dataskyddsförordningen. Vår behandling kan också grunda sig på en rättslig förpliktelse, jfr artikel 6 (c) i den allmänna dataskyddsförordningen. Detta kommer typiskt sett att vara för att följa bestämmelserna i bokföringslagen.
Addovation samlar inte in eller behandlar personuppgifter som betecknas som känsliga personuppgifter.

Användning av cookies
Addovation använder cookies för att samla in information när du navigerar på företagets webbplatser. För mer information om cookies gå till: https://www.addovation.com/cookie-policy/

Överföring till andra
Addovation använder underleverantörer för att behandla personuppgifter, typiskt sett partners som tillhandahåller support, IT-tjänster eller hosting av webbplatsen. I de fall Addovation delar personuppgifter med underleverantörer finns ett personuppgiftsbiträdesavtal i enlighet med integritetslagstiftningen, vilket är avsett att skydda din rätt till integritet.

Det kan också vara så att personuppgifter lämnas till myndigheter i enlighet med lagstiftning.

För mer information om våra underleverantörer, vänligen kontakta oss.

Överföring till tredje land
Bolaget överför endast personuppgifter till ett land eller bolag utanför EU/EES om det finns en betryggande överföringsgrund i enlighet med dataskyddslagstiftningen.

Lagring och radering
Addovation lagrar personuppgifter så länge det är nödvändigt för att uppfylla ändamålet med behandlingen.

Addovation raderar personuppgifter när det inte längre finns något syfte med behandlingen och det inte längre är nödvändigt att lagra personuppgifterna.

Dina rättigheter som registrerad
När Addovation samlar in och behandlar dina personuppgifter har du vissa rättigheter. Du har rätt att:

Tillgång, inklusive rätten att få veta:

 • Varför vi behandlar personuppgifter om dig.
 • Vilka personuppgifter vi behandlar.
 • Begära en kopia av de personuppgifter som Addovation behandlar om dig.
 • Vem vi delar dina personuppgifter med.
 • Hur länge vi lagrar dina personuppgifter.
 • Varifrån Addovation har erhållit personuppgifterna.

Om du kontaktar Addovation elektroniskt kommer du att få ett svar elektroniskt. Addovation strävar efter att ge ett svar inom rimlig tid och senast inom 30 dagar.

Att begära att Addovation rättar felaktiga personuppgifter som vi har lagrat om dig.

I vissa situationer har du rätt att begära att dina personuppgifter raderas. Om vi behandlar dina personuppgifter utan rättslig grund eller samtycke kan du begära att vi raderar dina personuppgifter.

Om vår behandling baseras på ditt samtycke kan du när som helst återkalla detta.

Du kan också begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas under vissa omständigheter, t.ex. under en period då uppgifternas riktighet kontrolleras.

Om vi behandlar personuppgifter om dig på grundval av samtycke eller avtal kan du be oss att överföra personuppgifterna till dig eller en annan personuppgiftsansvarig. Detta kallas rätten till dataportabilitet.

Om du inte samtycker till vår behandling av personuppgifter kan du klaga till den norska dataskyddsmyndigheten. För mer information om klagomålsförfarandena, se den norska dataskyddsmyndighetens webbplats: 

Norge: Norska datainspektionen - integritet och informationssäkerhet | Norska datainspektionen

Sverige: Integritetsskyddsmyndigheten | IMY

Finland: Ombudsmannens kontor för dataskydd

Diverse
Addovations webbplatser kan innehålla olika bloggar, forum, wikis och andra sociala medieapplikationer eller tjänster som låter dig dela innehåll med andra användare (kollektivt kallade "sociala medieapplikationer"). All personlig information eller annan information som du bidrar med via en social media-applikation kan läsas, hämtas och användas av andra användare av samma sociala media-applikation, över vilken vi har liten eller ingen kontroll. Addovation ansvarar inte för andra användares användning eller missbruk av information som du har bidragit med via en social media-applikation. I sådana fall rekommenderar vi att du läser integritetspolicyn för den sociala mediesajt som besöks.

Denna integritetspolicy gäller inte för behandling av personuppgifter som utförs av tredje part. Tredje parter som vi samarbetar med har sina egna integritetspolicyer.

***

Addovation, 2024-03-01 Per Inge Sævareid, Chief Operation Officer, Addovation Group